Webová stránka realizovaná zo zdrojov Európskej únie, Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika 2007-2013
Home
Zámery a ciele projektu

 

 

 Projekt č. PL-SK/ZA/IPP/III/020: Vzájomné kultúrne inšpirácie - tradične i inovatívne

Realizátor projektu: Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne

Cezhraničný partner: Miejska biblioteka publiczna Limanowa
Termín realizácie: apríl 2013 – február 2014

 


 

 


Ciele projektu :

Hlavný cieľ:

 • rozvoj cezhraničných kontaktov a spolupráce v oblasti kultúry a regionalistiky, posilnenie dlhodobých foriem cezhraničného partnerstva verejných knižníc v Dolnom Kubíne a Limanowej 

Čiastkové ciele:

 • prehĺbenie podpora rozvoja priamych vzájomných kontaktov medzi obyvateľmi Dolného Kubína a Limanowej, v širšom meradle obyvateľov Žilinského kraja a Nowosadeckého regiónu, vrátane nadväzovania a prehlbovania medziľudských a profesionálnych vzťahov
 • propagácia kultúry a histórie prihraničných regiónov: Žilinského kraja a Nowosadeckého propagácia prihraničných regiónov: Žilinského kraja a Nowosadeckého regiónu
 • organizácia spoločenských a kultúrnych aktivít, podporujúcich vzájomné spoznávanie, rozvoj tvorivosti a získavanie nových poznatkov a zručností s osobitným zameraním na vekovú kategóriu detí a sociálne znevýhodnených občanov  

 

Cieľové skupiny:

 • dospelí účastníci spoločensko-kultúrnych aktivít v Dolnom Kubíne a Limanowej – vydanie reprezentačnej publikácie a jej prezentácia, literárne večery, fotografická súťaž, výstavy, vydanie a prezentácia kalendára
 • deti, ktoré sa zúčastnia kultúrno-výchovných aktivít v Dolnom Kubíne a Limanowej – hodiny regionálnej výchovy, tvorivé dielne, medzinárodné súťaže, výstavy
 • seniori a sociálne znevýhodnení občania, ktorí sa zúčastnia kurzov výpočtovej techniky a literárno-tematických podujatí
 • pracovníci knižníc v Dolnom Kubíne, Limanowej a ďalších verejných knižníc v Žilinskom kraji
 • široká čitateľská verejnosť, ktorá získa prístup k fondu novej literatúry a vydaným publikáciám a materiálom

 

Aktivity projektu:

 • vydanie reprezentačnej publikácie o živote a diele Maximiliána Račkaya, oravského maliara ranného realizmu pôsobiaceho v rokoch národného obrodenia v oblasti Oravy, Liptova a časti súčasného územia Poľska
 • realizácia hodín regionálnej výchovy, vydanie dvojjazyčnej mapy kultúrno-historických a prírodných zaujímavostí obidvoch regiónov, skvalitnenie materiálno-technických podmienok detského oddelenia
 • tvorivé dielne a výtvarná súťaž pre deti Ilustrácia regionálnej povesti 
 • tematicky a literárne zamerané stretnutia seniorov s detskými čitateľmi, zamerané aj na zoznámenie sa s dávnymi ľudovými tradíciami a zvykmi
 • súťaž časopisov základných škôl, poznávací pobyt pre tvorcov školských časopisov
 • Základný kurz výpočtovej techniky a internetu pre seniorov a sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľov
 • Kreslo pre hosťa - stretnutia so známymi slovenskými spisovateľmi
 • medzinárodná fotograficá súťaž, výstupom aktivity bude výstava a vydanie obrazového závesného kalendára 


Cezhraničný dopad:

Realizácia projektu umožní kvalitatívne zvýšiť úroveň a prehĺbiť trvalé štruktúry cezhraničnej spolupráce medzi knižnicami v Dolnom Kubíne a Limanowej. Nadviazanie spoločných kontaktov a základy vzájomného  partnerstva úspešne iniciovali predchádzajúce mikroprojekty, kde sa prejavila vysoká miera ústretovosti, kooperatívnosti a aktívnej participácie na spoločných aktivitách obidvoch partnerov. S obdobne vysokým profesionálnym nasadením pristupovali k príprave predkladaného projektu. Na partnerskej úrovni je cezhraničný charakter potvrdený aj Zmluvou o spolupráci a vzájomnej kultúrnej výmene, kde cezhraniční partneri deklarovali záujem o výmenu skúseností z knižnično-informačnej práce a spoločnej spolupráci na projektoch, zameraných na rozvíjanie a uspokojovanie kultúrnych a čitateľských potrieb obyvateľov obidvoch miest a regiónov. Zmluva bola uzatvorená s dlhodobou platnosťou.  

   Zámerom projektu je zintenzívnenie vzájomných kultúrnych vplyvov a inšpirácií, ktoré pozitívnym spôsobom obohacujú komunitu obidvoch regiónov a prispievajú k prekonávaniu vzájomných bariér.  Podobné kultúrne tradície, jazyk, vedomie slovanskej vzájomnosti vytvárajú priaznivé podmienky pre prehĺbenie dobrých susedských vzťahov, vzájomné zbližovanie, výmenu skúseností, spoznávanie tradičných kultúrnych a umeleckých hodnôt. Realizácia projektových aktivít bude aj podnetom pre vznik nových umeleckých hodnôt.

   Plánované projektové aktivity a výstupy sa dotýkajú viacerých cieľových skupín na obidvoch stranách hranice a svojim charakterom podporujú ich tvorivosť a kreativitu, získavanie nových znalostí a zručností, cezhraničný i medzigeneračný dialóg. Vydaná publikácia, kalendár a materiály s regionálnou tematikou budú poskytnuté aj poľskému partnerovi, a tým sprístupnené širšej verejnosti v obidvoch regiónoch, výmena odborných skúseností v oblasti knihovníctva bude viesť k zvyšovaniu kvality činnosti obidvoch knižníc. Predpokladáme, že podpora poznania historických, kultúrnych a prírodných zaujímavostí obidvoch regiónov sa premietne do rozvoja cestovného ruchu. 

   Vzájomné prijímanie kultúrnych inšpirácií je významným predpokladom pre spoznávanie a zbližovanie sa spoločenstiev, ako i rozvoj osobnostného, skúsenostného a vzdelanostného potenciálu jednotlivca, ktorý sa prejaví v jeho chápaní dôležitosti cezhraničnej spolupráce v ďalších sférach sociálno-ekonomického rozvoja a aktívnom prístupe k zlepšovaniu podmienok života v svojom regióne.

   Plánované aktivity dokumentujú, že projekt bude mať efektívny cezhraničný dopad na rozvoj priamych kontaktov, vzájomnú integráciu a spoluprácu, kultúrno-spoločenské a odborné obohacovanie sa obidvoch prihraničných komunít.